ประกาศ เลื่อนการจัดงาน OPEN HOUSE BU 2022 โดยจะแจ้งกำหนดการจัดงานใหม่ให้ทราบอีกครั้ง

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมงาน Open House BU 2022

1. ผู้เข้าร่วมงานจะต้องได้รับวัคซีนแล้ว อย่างน้อย 1 เข็ม
2. หากยังไม่ได้รับวัคซีน จะต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงาน
3. ผู้เข้าร่วมงานทุกคน จะต้องผ่านการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม

Half Circle Spaceman
กิจกรรมแบ่งเป็น 2 รอบ
รอบที่ 1
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus
- คณะนิติศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- หลักสูตรนานาชาติจีน
รอบที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus
- คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
- คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะบัญชี
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
- หลักสูตรนานาชาติ
กำหนดการ

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus
8:30น.

เป็นต้นไป

เริ่มกิจกรรม

16:00น.

จบกิจกรรม
ขอให้ผู้ลงทะเบียนมารายงานตัว ณ จุด Check-in หน้างาน โดยเผื่อเวลาในการเข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ด้วยค่ะ
Angel

กำหนดการกิจกรรมของแต่ละคณะ

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ School of Entrepreneurship and Management
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ School of Digital Media and Cinematic Arts
คณะนิติศาสตร์ School of Law
คณะนิเทศศาสตร์ School of Communication Arts
คณะบริหารธุรกิจ School of Business Administration
คณะบัญชี School of Accounting
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว School of Humanities and Tourism Management
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม School of Information Technology and Innovation
คณะวิศวกรรมศาสตร์ School of Engineering
คณะศิลปกรรมศาสตร์ School of Fine and Applied Arts
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน School of Economics and Investment
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ School of Architecture
หลักสูตรนานาชาติ Bangkok University International
หลักสูตรนานาชาติจีน Bangkok University Chinese International

บรรยากาศภายในงาน

Designer
ดูเพิ่มเติม
แผนที่และเส้นทาง
การเดินทาง
รถเมล์ : สาย 39, 59, 95ก., ปอ.504, ปอ.510, ปอ.520, ปอ.29, ปอ.39
BTS : ลงสถานีจตุจักร ต่อรถตู้ที่ลานจอดรถตรงข้ามจตุจักร
รถตู้ : สาย ต.85 (อนุสาวรีย์ชัยฯ – ม.กรุงเทพ – รังสิต)
© 2022 by Bangkok University